Allmänna villkor

Inhämtande av Kreditupplysning

När du skickar en låneansökan via Svensk Låneförmedling AB så görs en beställning av kreditupplysning hos UC AB. Då registrerar UC en omförfrågan på dig. En eller flera kreditgivare kommer sedan behandla din låneansökan och kommer då inhämta en Kreditupplysning. Tack vare den lösning Svensk Låneförmedling har med UC kommer endast en förfrågan registreras oavsett hur många kreditgivare som inhämtar en egen kreditupplysning.

Kreditbedömning

Svensk Låneförmedling gör ingen kreditbedömning utan det gör bankerna som dina låneansökan skickas till. Kreditbedömningen sker individuellt och basers på bankernas riskbedömning. Kreditbedömningen kan ske både manuellt och per automatik genom bankernas datasystem. 

PUL - Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PUL 1998:204) trädde i kraft i oktober 1998 och gäller fullt ut från och med den 1 oktober 2001. Lagen ger dig som kund rätt till information om behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Svensk Låneförmedling AB med organisationsnummer 556848-8240 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar. Du har rätt att en gång per år kräva att Svensk Låneförmedling lämnar information till dig om vilka personuppgifter Svensk Låneförmedling har hanterat om dig och kan begära rättning av felaktiga uppgifter, vg maila då info@svensklaneformedling.se.

Användning av personuppgifterna

Svensk Låneförmedling AB använder personuppgifterna för att kunna fullgöra åtaganden gentemot dig av beställd tjänst och för att upprätthålla en god kund- och registervård. Uppgifterna används för att ge dig anpassad information. Vi kommer att skicka dina personuppgifter (namn, personnummer, adress och telefonnummer) till mySafety Försäkringar AB för behandling i marknadsföringssyfte därutöver kan dina personuppgifter komma att lämnas ut för behandling av samarbetspartners i syfte att kunna tillhandahålla begärd tjänst. Vi kan komma att spara din kontaktinformation och kan vid framtida tillfälle kontakta dig med information om nya tjänster eller erbjudande från Svensk Låneförmedling AB eller våra samarbetspartner.

Integritetspolicy

Inledning
Svensk Låneförmedling AB värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR). Den här Integritetspolicyn förklarar hur Svensk Låneförmedling AB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. För att du ska förstå hur dina personuppgifter behandlas rekommenderar vi att du läser Integritetspolicyn noggrant innan du använder vår tjänst.

Svensk Låneförmedling AB respekterar kunders integritet och rätten till säkerhet och konfidentialitet kring de personuppgifter vi samlar in och vi lovar:

  • Att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi samlar in
  • Att begränsa mängden insamlade personuppgifter till minsta nödvändiga för bättre service
  • Att bara spara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt, eller enligt lagstadgade krav
  • Att tillåta endast adekvat och auktoriserad personal åtkomst till dina personuppgifter
  • Att inte delge dina personuppgifter till externa parter utan din tillåtelse, utan att vi har meddelat dig tidigare, eller då det krävs enligt lag

Vad är en personuppgift?
Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysiskt levande person. Exempel på vad som anses vara personuppgifter är namn, adress, e-post och telefonnummer.

Vilka personuppgifter samlas in?
När du lämnar personuppgifter för en låneansökan via Svensk Låneförmedling AB så görs en beställning av kreditupplysning hos UC AB. Då registrerar UC en omförfrågan på dig. En eller flera kreditgivare kommer sedan behandla din låneansökan och kommer då inhämta en egen kreditupplysning. Tack vare den lösning Svensk Låneförmedling AB har med UC kommer endast en förfrågan registreras oavsett hur många kreditgivare som inhämtar en egen kreditupplysning. När vi registrerar dig för erbjudande om ett lån kan du bli ombedd att lämna vissa personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kontonummer, inkomstbaserade uppgifter, boendekostnader, uppgifter om befintliga lån, samt andra uppgifter du själv väljer att lämna till oss.

Vi har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Civilstånd inkl. ev. namn på maka/ make framkommer dock i den kreditupplysning som görs och är nödvändigt för utförande av tjänsten. Enligt dataskyddsförordningen skulle detta kunna klassas som ”särskilda kategorier personuppgifter”, dvs. känsliga uppgifter om sexuell orientering går att utläsa. Även om våra lånerådgivare har tillgång till denna information så tar de inte del av den, och det är heller ingen information vi sparar. Känsliga uppgifter skulle även kunna bestå av att du själv i ett telefonsamtal med oss berättar om ett gammalt eller befintligt lån via ditt fackförbund. Detta är heller ingen information vi sparar, utan enbart vilka kreditgivare du har. Svensk Låneförmedling AB vidtar självklart lämpliga skyddsåtgärder för att skydda all information om våra kunder. Vi vill även fästa din uppmärksamhet att vi med anledning av penningtvättslagen är skyldiga att fråga om kunder, dess familjemedlemmar eller anhöriga är en politisk exponerad person (PEP/ RCA).

Utöver detta vill vi fästa din uppmärksamhet på att Svensk Låneförmedling AB har ett berättigat intresse av att spela in all telefonkontakt med dig för att dokumentera eventuella överenskommelser och eventuella samtycken. Inspelade samtal kan även komma att användas i kvalitetssäkrande syfte.

Hur används mina personuppgifter och vem tar del av dem?
Svensk Låneförmedling AB ringer ibland upp enskilda med anledning av organisationens berättigade intresse av erbjudande om tjänster. Svensk Låneförmedling AB använder vidare dina personuppgifter för att kunna fullgöra åtaganden gentemot dig av beställd tjänst, dvs. för att kunna ingå avtal, då vi samlar in information om dig från en kreditupplysning, då vi delar dina personuppgifter med de kreditgivare vi samarbetar med, samt för administrationen av kundförhållandet då vi skickar ut sms och e-post. På grunden berättigat intresse kan även våra serviceleverantörer, till exempel IT-leverantörer för lagring, webbhosting och systemunderhåll (som har skrivit under avtal att hålla all information säker) också komma att ha tillgång till personuppgifter.

I dagsläget har vi inte för avsikt att överföra personuppgifter utanför EU/ EES. Eller: Vi kan även komma att använda oss av en IT-tjänst för systemunderhåll som är belägen utanför EU/ EES. Svensk Låneförmedling AB samarbetar bara med seriösa företag vilka vi skriver avtal med för att bland annat se till så att lämpliga skyddsåtgärder för personuppgiftsbehandling vidtas. Vill du se en kopia över dessa skyddsåtgärder kan du kontakta oss enligt nedan kontaktuppgifter för en kopia.

Vi kan komma att spara din kontaktinformation på grunden berättigat intresse för att vid framtida tillfälle kontakta dig med information om nya likande tjänster eller erbjudanden från Svensk Låneförmedling AB. Personuppgifterna utgör vidare, på samma grund, underlag för marknads- och kundanalyser, statistik och affärsuppföljning. Detta för att vi ska kunna följa upp, utveckla och förbättra våra tjänster. Vi har dock som rutin avidentifiera personuppgifter när så är möjligt och lämpligt. Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att kunna upprätthålla en god kund- och registervård, exempelvis för registerutdrag eftersom du som kund har rätt att begära ut registerutdrag enligt gällande rättslig förpliktelse. Om du samtycker, kommer vi att skicka dina personuppgifter (namn, personnummer, adress och telefonnummer) till mySafety Försäkringar AB för behandling i marknadsföringssyfte. Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Inhämtande av Kreditupplysning
När du skickar en låneansökan via Svensk Låneförmedling AB så görs en beställning av kreditupplysning hos UC AB. Då registrerar UC en omförfrågan på dig. En eller flera kreditgivare kommer sedan behandla din låneansökan och kommer då inhämta en Kreditupplysning. Tack vare den lösning Svensk Låneförmedling har med UC kommer endast en förfrågan registreras oavsett hur många kreditgivare som inhämtar en egen kreditupplysning.

Kreditbedömning
Svensk Låneförmedling gör ingen kreditbedömning utan det gör bankerna som dina låneansökan skickas till. Kreditbedömningen sker individuellt och basers på bankernas riskbedömning. Kreditbedömningen kan ske både manuellt och per automatik genom bankernas datasystem.

Tekniskt data
De enda cookies som sätts är än så länge via tredjepartsprogrammet Google Analytics. Detta gör att vi får förståelse för hur du använder vår webbplats, vilka sidor som är populära m.m. Det hjälper oss att exempelvis förbättra olika sektioner när saker och ting inte verkar fungera som det ska. Svensk Låneförmedling AB loggar även besökares IP-adresser av spårnings- och säkerhetsskäl.

Profilering
När du väljer att bli kund hos Svensk Låneförmedling AB och därmed ingår avtal så kommer Svensk Låneförmedling AB att utföra en automatisk filtrering (s.k. profilering) av dig. Det betyder att den information som du har lämnat och den information som vi hämtar genom en kreditupplysning om dig och ev. medsökande, ligger till grund för bedömningen om vilka av våra samarbetspartners som kan ge dig ett erbjudande om en kredit. Filtreringen är alltså nödvändig för att vi ska kunna fullgöra det avtal som vi har ingått med dig.

Hur länge sparas personuppgifter?
Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, så länge det finns ett aktivt kundförhållande, eller tills du meddelar oss att du vill ha dina personuppgifter borttagna. Vi kan komma att spara uppgifterna ändå i vissa fall om vi anser att vi har ett berättigat intresse eller om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Inspelningar sparas så länge de är nödvändiga för att kunna utreda fel eller eventuella bedrägerier, tills kundförhållandet upphört eller då vi inte längre har en skyldighet enligt lag att behålla uppgifterna.

Personuppgiftsansvar
Svensk Låneförmedling AB med organisationsnummer 556848-8240 är enligt gällande dataskyddsförordning personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar. Om du sedan väljer att gå vidare med något av de förslag som Svensk Låneförmedling AB presenterar för dig, så blir den kreditgivaren i sin tur personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandlingen.

Vad har du för rättigheter?
Rätt till information; Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som Svensk Låneförmedling AB behandlar, kan du när som helst skicka en skriftlig – av dig undertecknad – begäran härom till Svensk Låneförmedling AB märkt med ”registerutdrag”. Du kan även skicka e-post eller ringa till oss. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med två månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig inom en månad.

Rätt till rättelse
Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande personuppgifter. Det innebär också att om uppgifter rättas på din begäran måste personuppgiftsansvarige också informera andra berörda parter. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
Du har rätt att vända dig till oss som personuppgiftsansvarig och be att få uppgifterna som avser dig raderade. Uppgifterna om dig kan då raderas om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för, om behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar detta samtycke, om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig detta, om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina fri-eller rättigheter eller om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. Om uppgifter raderas på din begäran kommer Svensk Låneförmedling AB även att informera samarbetspartners om raderingen, så vida detta inte visar sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. I vissa fall kommer Svensk Låneförmedling AB inte kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla de krav som lagen ställer på vår verksamhet. I sådana fall kommer vi eventuellt att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd för.

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du som kund anser att uppgifterna är felaktiga och begär rättelse och om du motsätter dig ett eventuellt berättigat intresse från Svensk Låneförmedling ABs sida som grund för behandlingen. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet, eller grund för behandlingen, utreds.

Dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiserat, till exempel för användning i en annan social medietjänst. Svensk Låneförmedling AB är då skyldig att underlätta en sådan överflyttning av dina personuppgifter. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för ingående av ett avtal med dig. Överföringen gäller bara för personuppgifter som du själv har lämnat till oss.

Rätt att göra invändningar
Svensk Låneförmedling AB använder bland annat tjänsten NIX, och meddelar kunder om deras rättigheter att inte deltaga i de samtal de får. Du har alltid rätt att invända mot eventuell personuppgiftsbehandling som Svensk Låneförmedling AB gör som grundar sig på berättigat intresse. Du har även alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.

Klagomål
Om du har synpunkter eller klagomål rörande Svensk Låneförmedling ABs behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta info@svensklaneformedling.se. Vi hjälper dig gärna. Om vi mot all förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Datainspektionen kan nås på:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se 
Växel: 08-657 61 00
https://www.datainspektionen.se/

Återkalla samtycke
Vill du återkalla samtycke, så som för direkt marknadsföring, vkontakta oss gärna på nedan postadress eller på vår gemensamma e-post eller telefonnummer nedan.

Kontaktuppgifter
Svensk Låneförmedling AB
Renstiernas gata 23
Box 363
116 31 Stockholm
E-post: info@svensklaneformedling.se
Telefon: 08- 200 202
https://svensklaneformedling.se/

Svensk Låneförmedling ABs Integritetspolicy uppdaterades den 2019-09-12